Regulamin Biblioteki                                                       Regulamin


            GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAROGRODZIE

                                 i filii: BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w:

                    KOLNIE, PODWIESKU i MAŁYCH ŁUNAWACH

                                                                      § 1

                                                          Prawo korzystania

1.    Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy mieszkańcy.

2.    Osoba pełnoletnia jest zobowiązana przy zapisie:
      1)    okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
      2)    wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
3.    Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest przy zapisie:
      1)    okazać ważną legitymację szkolną,
      2)    wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu,
      3)    uzyskać na karcie zapisu podpis rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przyjmują
            odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki przez czytelników niepełnoletnich.

4.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca
       pracy lub szkoły.


                                                                       § 2

                                                              Wypożyczenia

1.    Wypożyczać można 6 książek. /czytelnicy regularnie odwiedzający bibliotekę mogą wypożyczyć
       dowolną ilość książek/.

2.    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
3.    Książki z wykazu lektur szkolnych wypożycza się na okres 1 miesiąca.
4.    Okres wypożyczenia może być przedłużony, po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki,
       o ile nie ma na nią zamówień innych czytelników.

5.    Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
6.    W razie braku książki czytelnik może uzyskać informacje, w której bibliotece znajduje się poszukiwana pozycja.
7.    Z księgozbioru podręcznego  można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece.
8.    Czasopisma można wypożyczać do domu lub korzystać na miejscu.
9.    Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki, jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna.

                                                                      § 3

                                                     Przetrzymywanie książek

1.    Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad termin określony w § 2 ust. 2, otrzymuje
       po dwóch tygodniach pierwsze upomnienie telefoniczne, a po następnych dwóch drugie
       upomnienie telefoniczne lub pisemne.


                                                                      § 4

                                                        Poszanowanie książek

1.    Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
2.    Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.
       Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie książki.


                                                                     § 5

                                   Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

1.    Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną  książkę lub  pokryć koszt jej naprawy.
       O ile odkupienie jest  nie możliwe, czytelnik powinien zapłacić wartość książki ustaloną przez bibliotekarza. 
       Za zagubiony lub uszkodzony jeden tom dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło;
       pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.

2.    Czytelnik może za zgodą bibliotekarza, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną pozycję inną
       książkę przydatną dla Biblioteki.

3.    Za uszkodzone książki czytelnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie.
       Wysokość odszkodowania określa bibliotekarz.

4.    W przypadku czytelników niepełnoletnich za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek
       odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.


                                                                   § 6

                                                       Informacje i porady

1.    Czytelnik ma prawo korzystania z usług informacyjnych i poradnictwa bibliotecznego, świadczonych
       przez pracowników Biblioteki.


                                                                  § 7

                                                Życzenia i uwagi czytelnika

1.    Wszelkie życzenia i uwagi czytelnik może kierować do bibliotekarza.

                                                                  §8

                                                       Przepisy końcowe

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji
       bibliotekarza, czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Od  tej decyzji czytelnikowi
       przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.


Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Ustawy o bibliotekach z 27.VI.1997 (Dz. U. nr 85 poz. 539 z 1997)
z późniejszymi zmianami.