RODOKlauzula informacyjna - RODO


Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych użytkowników biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686-59-73,

3) dane osobowe użytkowników biblioteki przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) oraz ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 poz. 862 z późn. zm.)

4) odbiorcami danych osobowych użytkowników biblioteki będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe użytkowników biblioteki przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) każdy użytkownik biblioteki posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,

7) każdy użytkownik biblioteki prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,

9) dane użytkowników biblioteki nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.