Statut


 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAROGRODZIE

 

1. Przepisy Ogólne

§ 1. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 

  1.  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

  2.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

  3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
      (Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

  3a. ustawy z dnia 29 września 1998r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

  4.  niniejszego Statutu.                                           

 

§ 2.

       Biblioteka jest gminną instytucją kultury działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Chełmnie.

 

§ 3. 

      Siedzibą biblioteki jest miejscowość Starogród, a terenem  działania Gmina Chełmno  w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 § 4.

  1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Chełmno.
  2. Nadzór  merytoryczny nad  biblioteką  sprawuje - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica  Kopernikańska  w Toruniu.

§ 5.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby w pełnym  brzmieniu oraz okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku  pełna nazwę biblioteki.

 

  2. Cele i zadania biblioteki

§ 6.

        Biblioteka  służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnychi informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury .

§ 7.

       Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należą:

  1.  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona  materiałów bibliotecznych

  2.  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie   
        wypożyczeń międzybibliotecznych

  3.  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

  4.  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym

        i niepełnosprawnym

  5.  popularyzowanie książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

  6.  współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie
       potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy

  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych
       ustawami.

 § 8.

 Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki - wynikające z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

 

3.  Organy biblioteki i jej organizacja

§ 9.

   1. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i
      jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika wobec podległych pracowników.

   2. Dyrektora powołuje  i odwołuje Wójt Gminy.

   3. Pracownika filii bibliotecznej zatrudnia i zwalnia dyrektor   biblioteki.

 

§ 10.

        Filiami Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie są:

                                  -Biblioteka Publiczna w Kolnie

                                 - Biblioteka Publiczna Podwiesku

                                 - Biblioteka Publiczna Małych Łunawach.

       Nadzór   organizacyjny i merytoryczny  sprawuje nad nimi dyrektor.

 

§ 11.

Kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji bibliotekarskich dla dyrektora i pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

 

§ 12. 

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Kółka Dziecięce,  Rady Społeczne.

 

§ 13.

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz filii ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

 

4. Zasady i warunki  korzystania z Biblioteki

§ 14.

      1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

      2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez dyrektora.

 

5. Gospodarka finansowa Bibliotek

§ 15.

1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Chełmno- jej działalność  finansowana  jest ze 

     środków  organizatora,  a także innych  źródeł. 

2. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  o

     organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

3. Podstawą  gospodarki finansowej jest roczny plan działania.

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie jako samodzielna  instytucja posiada osobowość

     prawną, prowadzi  obsługę księgowo-finansową i przedkłada organizatorowi roczne sprawozdanie

     finansowe.

5. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z
    działalności.

6. Postanowienia końcowe

    1. Połączenia, podziału lub likwidacji bibliotek dokonuje organ właściwy do jej utworzenia.

    2. Zasady i sposób postępowania związany z czynnościami omówionymi w ust. 1 określa ustawa o
        bibliotekach.

    3. Zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Rada Gminy ChełmnO w zależności  od
        potrzeb w trybie określonym dla jego nadania.

   4. Do spraw  nieuregulowanych w Statucie  stosuje się przepisy wymienione w   §   1.